KOR
KOR
select *,(select me_name from g5_menu b where b.me_code=substring(a.me_code, 1, 2)) as upper_me_name from g5_menu a where me_link=concat('/bbs/board.php','?bo_table=','notice') and length(me_code) = '4'

Notice

주식명의개서 정지 공고

페이지 정보

Writer HANJOO LIGHT ME… 작성일22-08-10 08:01 Lookup684 Comment0

본문


[ 주식명의개서 정지 공고 ]상법 제354조 및 당사 정관 제14조의 규정에 의거하여 임시 주주총회 개최를 위한 

권리 주주 확정을 위해, 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 

신탁 재산의 표시 및 말소 등 주주 명부의 기재 사항 변경을 정지함을 공고합니다.================================= 아래 ================================


                1. 기 준 일 :  2022년 08월 25일


                2. 정지 기간 :  2022년 8월 25일부터 2022년 9월 9일까지


=======================================================================2022년 8월 10일 한주금속주식회사  대표이사 정삼순

울산광역시  울주군  온산읍  화산2길  34-5

Comment List

No Comment

logo
logo

COPYRIGHT(C) HANJOO LIGHT METAL CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.
Address : 34-5, Hwasan 2-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, South Korea
TEL : +82-52-231-1001 | FAX : +82-52-239-1006